Klimatyzacja Chorzów w zderzeniu z bezpieczeństwem

Klimatyzacja Chorzów to nawiązanie do bezpieczeństwa. O czym mowa?

Bezpieczeństwo w rozumieniu słownikowym oznacza stan niezagrożenia, spokoju i pewności. Pojęcie to występuje na gruncie różnych nauk i jest trudne do zdefiniowania. Warto jednak o tym pamiętać stawiając na klimatyzacja Chorzów.

Określane jest jako stan, w którym jednostka, grupa społeczna, organizacja, państwo nie odczuwa zagrożenia swego istnienia lub podstawowych interesów. Sytuacja bezpieczna to taka, w której istnieją formalne, instytucjonalne i praktyczne gwarancje ochrony. Tak ujmowane bezpieczeństwo przejawia się na obszarze psychicznym, osobistym publicznym, finansowym, ekonomicznym, socjalnym, międzynarodowym. Bezpieczeństwo jest zjawiskiem zależnym od bardzo wielu czynników: zagrożenia związane z obecnymi trendami rozwoju warunkują się wzajemnie i w rezultacie, również wzajemnie wzmacniają lub osłabiają. Nie wnikając w kwestie szczegółowe, podstawowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa i współpracy w Europie należy upatrywać w asymetrii i dysproporcjach rozwojowych między Europą Zachodnią a Środkową i Wschodnią oraz Południową. Prowadzi to do daleko idących różnic w ocenie położenia gospodarczo – społecznego poszczególnych państw i narodów, które z kolei posiadają wiele implikacji dla ich zachowania i dalszego rozwoju w różnych dziedzinach. Można do tego także nawiązać, jeżeli chodzi o klimatyzacja Chorzów.

Przegląd posiadanych przez UE zasobów wykazał, że dysponuje już ona doświadczeniem i środkami, aby w sytuacjach kryzysowych prowadzić działania pozamilitarne: udzielać pomocy humanitarnej, odtwarzać struktury administracyjne i sądownicze, prowadzić misje ratunkowe i poszukiwawcze, promować prawa człowieka. We współczesnym, ewoluującym systemie bezpieczeństwa, NATO stanęło wobec kompleksowych i powiązanych wzajemnie zagrożeń, jak narastający w skali globalnej terroryzm i proliferecja broni masowego rażenia, zagrożenia dostaw nośników energii, a także niestabilność państw upadłych. Współcześnie źródeł zagrożeń bezpieczeństwa dopatrywać się można wśród takich czynników, jak: wysoki poziom bezrobocia, rozwarstwienie ekonomiczne w społeczeństwie, wzrost migracji zewnętrznej, osłabienie więzi społecznych, poczucie marginalizacji dużych grup społecznych, brak dostatecznej kontroli dostępu do broni palnej, nie zawsze skuteczna realizacja polityki fiskalnej, częste zmiany i niedoskonałość stanowionego prawa, niska efektywność organów ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości, brak skuteczności w realizacji przygotowanych programów związanych z przeciwdziałaniem licznym zjawiskom. W przypadku Europy za najistotniejszy – spośród całego szeregu negatywnych procesów globalizacji – uznać należy kwestię bezpieczeństwa kulturowo–cywilizacyjnego. Jest ono definiowane jako prawo do swobodnego utrwalania wartości decydujących o swojej tożsamości, jeżeli chodzi o postawienie na sprawdzoną klimatyzację Chorzów w tym aspekcie.

Przybierają one cechy kulturowe i społeczne, czego przykładem jest postawa francuskich czy skandynawskich związków zawodowych wobec firm z „nowych” państw Unii Europejskiej oraz casus „polskiego hydraulika”. Paradoksalnie więc, realizowane w Europie procesy integracyjne są istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa, gdyż przyczyniają się do osłabienia suwerenności państwowej. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa jest pojęciem złożonym, obejmującym szeroką problematykę społeczno-polityczną oraz zagadnienia z zakresu polityki karnej, prawa karnego i kryminalistyki.

W chwili zaspokojenia wartości bezpieczeństwa jest możliwość rozwinięcia dwóch istotnych potrzeb, którymi są przynależność oraz miłość. Zaspokojenie bezpieczeństwa pozwala na rozwinięcie potrzeby miłości i przynależności, których deprawacja wywołuje chęć odnajdywania ludzi i sytuacji zaspokajających tę potrzebę lub konieczność zmodyfikowania otoczenia pod kątem oczekiwanego zaspokojenia.