Bagażnik rowerowy thule w świecie aktywności fizycznej

Aktywne spędzanie czasu wolnego postrzegane jest przez państwo jako ważny czynnik kształtowania się zdrowia, jako wartościowa forma rozrywki, oraz po­tencjalny czynnik rozwoju dziedzin gospodarki związanym pośrednio ze sportem. Ma to również odniesienie, jeżeli chodzi o bagażnik rowerowy thule.

Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia w 2002 r., w społeczności dorosłych jedynie 7% Polaków deklaruje systematyczną aktywność fizyczną, 33% czyni to raz w tygodniu, 12% rzadziej, ale przynajmniej raz w miesiącu, natomiast reszta sporadycznie bierze udział w jakichkolwiek zajęciach fizycznych. Badania wskazują na pogorszający się poziom wydolności oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Coraz więcej osób w tym aspekcie korzysta także z bagażnik rowerowy thule na hak czy, a niekiedy nawet bagażnik rowerowy thule na klapę.

Aktywność fizyczna osób w Polsce jest poni­żej średniej unijnej oraz poniżej średniej wielu rozwiniętych państw UE. Poza przy­zwyczajeniami ludzi, na ten stan rzeczy wpływ ma także niewielka dostępność ośrodków sportowych oraz ich zły stan. Niestety nadal większość stowarzyszeń oraz klubów sportowych prowadzi swoją działalność w trudnych warunkach organizacyjnych i materialnych. Jednym z priorytetów Ministerstwa Sportu jest zmniejszenie dystansu, jaki dzieli Polskę od krajów Unii w liczbie ośrodków sportowo-rekreacyjnych. Szcze­gólnie problem ten dotyczy stadionów piłkarskich, pełnowymiarowych basenów, oraz ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych. Zakłada się także wyrównanie wieloletnich zaniedbań w małych miastach oraz na wsi. Warto jest jednak postawić na bagażnik rowerowy thule.

Od roku 2004 obserwuje się zbieżność w rozwoju sektora turystycznego Polski z EU-25. Nie tylko wzrasta liczba osób odwiedzających nasz kraj oraz rosną wydatki na ten cel, ale także polskie przedsiębiorstwa dostosowują się do wyma­gań rynku, zwiększając krajową bazę noclegową. Konwergencji tej sprzyja także fakt malejącego odsetka turystów w krajach Unii. Program opracowany przez Ko­misję ma na celu zmianę tego trendu oraz zachęcenie osób do podróżowania przez poprawę jakości transportu, pracy, czy stworzenie nowych atrakcyjnych miejsc oraz wzrost konkurencyjności. Stąd w Polsce także zachodzi potrzeba dalszych, zwięk­szonych inwestycji w tym sektorze w celu utrzymania wzrostowego trendu nakierowanego na bagażnik rowerowy thule. W 2008 r. poziom aktywności fizycznej społeczeństwa w Polsce był wciąż niższy, a sport mniej popularny niż w Europie. Po części jest to spowodowane przyzwyczajeniami ludzi, z drugiej zaś strony wpływ na to ma słabo rozwinięta baza ośrodków sportowych w naszym kraju. Niestety z powodu braku danych nie jest możliwym ocenienie zbieżności zmian w aktywności fizycznej społeczeństwa w Polsce i Unii. Prawdą jest, że prognozowane trendy rozwojowe w naszym kraju w zakresie realizacji wzrostu aktywności fizycznej ludzi oraz dostępności ośrodków są zbieżne z obserwowanymi celami Unii Europejskiej.