Przemoc w relacjach międzyludzkich

Stosowanie przemocy w relacjach międzyludzkich w zdecydowanej większości wypadków nie pozostawia widocznych śladów fizycznych. Wraz z wiekiem dziecka zaburzenia w zachowaniu coraz wyraźniej przejawiają się w wymiarze społecznym. Szczególnie istotne są te symptomu, które objawiają się w relacjach rówieśniczych. Podkreśla się, że ma to dopiero miejsce w sytuacji dokonywania ich z ogromną brutalnością. Wskazuje się, iż wiele śladów na całym ciele, które powstają na skutek tejże przemocy, dość trudno jest jednoznacznie zidentyfikować. Należy ukazać, że w odróżnieniu od agresji terminologia przemocy ma dość wyraźny kontekst pod względem społeczno – kulturowym i normatywny. Problem zdefiniowania zjawiska przemocy polega właśnie na tym, że jeżeli definicja stara się objąć swoim zasięgiem wszystkie przejawy przemocy, staje się zbyt ogólna, aby mogła być przydatna w praktyce, jeżeli natomiast stara się być precyzyjna, obejmuje tylko przypadki najbardziej skrajne.

Zjawisko przemocy definiuje się w większości przypadków jako określone zachowania dość brutalne, a co za tym idzie naruszające wolność pod względem osobistym pewnej jednostki bądź nieliczenie się z jej szeroko pojętym dobrem. zjawisko to towarzyszy ludzkości od wieków. Jednak współcześnie posiada jednak swoje specyficzne cechy i obejmuje coraz większe obszary wpływu. Niektórzy obserwatorzy współczesności podkreślają nawet, iż każdy człowiek żyje w czasach, w których przemoc osiągnęła apogeum. W związku z tym, szukając istotnych źródeł przemocy, nie można pominąć faktu, iż w występującej etiologii określonych zachowań, ogromną rolę zaczynają odgrywać środki masowego przekazu, a co za tym idzie multimedia elektroniczne. W przekazach medialnych, nie można pominąć problemu gier komputerowych, które – choć pojawiły się na rynku zaledwie kilkanaście lat temu zdążyły już zyskać ogromną popularność. Trudno jest obecnie spotkać młodą osobę, która nigdy nie zetknęła się z grami komputerowymi lub ich tematyką. Należy podkreślić, iż przemoc znajdująca się w grach komputerowych wbudowana jest w ich reguły oraz każdorazowo nagradzana poczuciem sukcesu. Przemocy towarzyszy w większości przypadków dość niska świadomość istoty wskazywanego problemu. Jest to właściwość większości uczestników aktów przemocy. Co za tym idzie, sprawca nie jest zatem świadomy faktu, że przezywając bądź stosując inne przykre dla ofiary działania robi danej osobie krzywdę. Z kolei ofiara może nie być świadoma, iż wykluczenie jej z konkretnej grupy to przemoc oraz może obwiniać o to siebie samą, a świadkowie obserwując związane z przemocą wydarzenia mogą nie wiedzieć, iż mają do czynienia właśnie z przemocą. Mogą mieć również pewne trudności z jednoznaczną oceną obserwowanego zjawiska. Zaznacza się, iż przemoc może jednocześnie stać się pewną formą uzależnienia.